EU FONDOVI

Naš tim pruža savjetodavne usluge i stručnu podršku u realizaciji projekata s ciljem ostvarivanja bespovratne potpore financirane iz europskih ili nacionalnih fondova.

Osiguravamo cjelovitu operativnu podršku u izradi projektnog koncepta, prikupljanju i provjeri potrebne administrativne dokumentacije, izradi projektne prijave te podršku u provedbi projekta.

Prilikom prijave vašeg projekta na neki od natječaja za povlačenje bespovratnih sredstava iz EU ili Nacionalnih fondova, naše usluge obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

 • Provjeru prihvatljivosti prijavitelja i investicije
 • Financijsku/kreditnu sposobnost investitora za provođenjem projekta
 • Vođenje klijenta kroz prikupljanje administrativne i projektno tehničke dokumentacije
 • Izradu cjelokupne projektne dokumentacije: poslovni plan/investicijska studija,  marketinška strategija, raspisivanje poziva na dostavu ponuda, vođenje nabave te izrada svih prijavnih obrazaca.

Nakon predaje projekta na natječaj te dobivanja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava slijedi provedba projekta koja obuhvaća:

 • Upravljanje trošenjem proračuna
 • Upravljanje promjenama u projektu i proračunu
 • Izrada zahtjeva za nadoknadom sredstava
 • Sva korespondencija s nadležnim institucijama
 • Izrada završnih izvještaja te završnih zahtjeva za isplatu

E-IMPULS (PODUZETNIČKI IMPULS 2016.)

U pripremi je Program potpora Ministarstva poduzetništva i obrta sličan Poduzetničkom impulsu 2015. godine uz dodatak tri nova programa: žene poduzetnice, ciljne skupine poduzetnika, hrvatski branitelji i drugi. Kod novih programa poticaja za poduzetnike, za razliku od dosadašnjega Poduzetničkog impulsa, izvor potpora će najvećim dijelom biti iz sredstva strukturnih fondova Europske unije.
Najavljeno je znatno više sredstava za poduzetnike u usporedbi na 2015. godinu, odnosno ukupno 260 milijuna kuna, što znači i veći broj odobrenih projekata.

EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - EFPR

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo – EFPR (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF) osigurava sredstva ribarskoj industriji i priobalnim zajednicama s ciljem njihove prilagodbe promijenjenim uvjetima u sektoru i postizanja gospodarske i ekološke održivosti.

U novom proračunskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, za program je predviđen proračun od 6,57 milijardi eura.

Ciljevi programa:

 • Promicanje održivog i konkurentnog ribarstva u akvakulture
 • Poticanje razvitka i provedbe Integrirane pomorske politike EU na način komplementaran kohezijskoj politici i Zajedničkoj ribarskoj politici
 • Promicanje uravnoteženog i uključivog teritorijalnog razvoja ribolovnih područja
 • Doprinos provedbi zajedničke ribarske politike

Unutar zajedničkog upravljanja:

1. Održivi razvoj ribarstva

  • Inovacije (projekti s ciljem razvoja i uvođenja novih ili znatno poboljšanih proizvoda u odnosu na postojeće stanje, novih ili poboljšanih proizvodnih procesa, novog ili poboljšanog upravljanja i organizacijskog sustava)
  • Savjetodavne usluge (studije izvodivosti, poslovne i marketinške strategije)
  • Partnerstva između znanstvenika i ribara (izgradnja mreža)
  • Promicanje ljudskog kapitala i socijalnog dijaloga
  • Olakšavanje diversifikacije i otvaranje novih radnih mjesta (start-up poduzeća, razvoj vještina)
  • Potpora sustavima prenosivih ribarskih koncesija Zajedničke ribarske politike (dizajn, razvoj, praćenje, evaluacija)
  • Ograničavanje utjecaja ribolova na morski okoliš (podrška ulaganju u opremu)
  • Inovacije povezane sa zaštitom morskih bioloških resursa (razvoj ili uvođenje novih tehničkih ili organizacijskih znanja)
  • Održivi ribolov (bolje upravljanje i očuvanje resursa)
  • Kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenih uloga
  • Ribarske luke i skloništa (investiranje u poboljšanje infrastrukture)
  • Unutarnji ribolov (investicije)

2. Održivi razvoj akvakulture

  • Inovacije (uvođenje novih tehničkih ili organizacijskih znanja, razvoj i uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvoda)
  • Ulaganje u off-shore i neprehrambenu akvakulturu
  • Novi oblici dohotka i dodanih vrijednosti (investicije)
  • Promicanje ljudskog kapitala i umrežavanje (cjeloživotno učenje, dijalog)
  • Povećanje potencijala akvakulturnih mjesta (razvoj uzgajališta i infrastrukture)
  • Poticanje poduzetništva u akvakulturi
  • Promocija akvakulture s visokom razinom zaštite okoliša (ulaganja)
  • Pružanje usluga u području zaštite okoliša
  • Javne zdravstvene mjere
  • Mjere za zdravlje i dobrobit životinja

3. Održivi razvoj ribolovnih područja

  • Ribolovna područja, lokalna partnerstva i lokalne razvojne strategije (lokalne akcijske grupe mogu podnijeti zahtjev za pripremne potpore, implementaciju i suradničke aktivnosti)
  • Marketing i njemu slične mjere (proizvodni i marketinški planovi, marketinške mjere, prerada proizvoda)

4. Naknade za dodatne troškove u najudaljenijim regijama za ribarske proizvode i akvakulturu

5. Popratne mjere

VINSKA OMOTNICA – NACIONALNI PROGRAM POMOĆI SEKTORU VINA I VINOGRADARSTVA

Ulaskom u EU, Hrvatska je dobila  značajna sredstva za financiranje sektora vina. Nacionalni program pomoći sektoru vina (Vinska omotnica) je program pomoći u razdoblju od 2014.-2018. godine. Vinskom omotnicom osigurano je ukupno 57 milijuna eura, odnosno 11,8 milijuna eura godišnje za razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva.

Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti vinari i vinogradari koji su upisani u Vinogradarski registar, odnosno oko 12.000 poljoprivrednih gospodarstava. Najmanji iznos potpore je 3.000 eura, a najveći 750.000 eura, ovisno o mjeri, a za završene projekte Agencija za plaćanja u poljoprivredi isplaćuje od 50% – 80% ukupno prihvatljivih troškova.

Postoje 3 mjere korištenja:
A) RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. – 2018.:

 • Ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda
 • Ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom

B) INVESTICIJE U VINARIJE I MARKETING VINA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. – 2018.:

 • Izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine u svrhu:
 1. Proizvodnje vina, skladištenja, prerade, čuvanja i prodaje/marketinga vina od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina
 2. Kontrole kvalitete vina
 3. Marketinga vina i proizvoda od grožđa i vina
 4. Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini
 • Kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe u:
 1. Proizvodnji vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina)
 2. Kontroli kvalitete vina
 3. Marketingu vina i proizvoda od grožđa i vina
 4. Ulaganjima povezana s gospodarstvom u cjelini
 • Opći troškovi vezani uz izdatke iz točaka A) i B)

C) PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. – 2018.

 • Objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet):
 • Odnosi s javnošću, promidžba i marketing:
 • Izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 • Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ (EPFRR)

Stupanjem u punopravno članstvo u Europskoj uniji, Republici Hrvatskoj otvorena je mogućnost korištenja strukturnih fondova Europske unije, uključujući i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD). Hrvatski poduzetnici mogu koristiti sredstva iz EPFRR od novog programskog razdoblja koje traje od 2014. do 2020. godine.

Ciljevi

Unutar okvira ZPP-a, potpore za mjere ruralnog razvoja će doprinijeti postizanju sljedećih ciljeva:

 1. Konkurentnost poljoprivrede
 2. Održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatskim akcije
 3. Uravnotežen teritorijalni razvoj ruralnih područja

Prioriteti Unije za ruralni razvoj

Postizanje ciljeva ruralnog razvoja, provodi se kroz šest prioriteta Unije za ruralni razvoj:

 • Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
 • Jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i jačanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava
 • Promicanje organiziranja lanca prehrane i upravljanje rizicima u poljoprivredi
 • Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava ovisnih o poljoprivredi i šumarstvu
 • Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
 • Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima

Prihvatljivi korisnici: poljoprivredni proizvođači (OPG, obrti, zadruge, trgovačka društva) i grupe poljoprivrednih proizvođača, registrirani u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava.

Poljoprivreda – Mjere

 • Prijenos znanja i informacija
 • Pružanje savjetodavnih usluga i obavljanja poslova na gospodarstvu, uključujući šumarstvo
 • Sudjelovanje proizvođača u programima za poljoprivredne i prehrambene proizvode sa oznakom kvalitete
 • Ulaganje u dugotrajnu imovinu u sektoru poljoprivrede i prerade
 • Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava
 • Prerada, razvoj i trženje poljoprivrednih proizvoda
 • Unaprjeđenje i razvoj infrastrukture u funkciji razvoja i prilagodbe poljoprivrede
 • Razvoj poduzetništva u poljoprivrednom i ostalim sektorima
 • Uključivanje mladih poljoprivrednika u proizvodnju
 • Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava
 • Ulaganje u nepoljoprivredne aktivnosti u ruralnim područjima
 • Obnova i razvoj sela
 • Uspostava proizvođačkih grupa
 • Agrookoliš – klima
 • Očuvanje poljoprivrede na područjima s prirodnim i specifičnim ograničenjima u poljoprivredi
 • Dobrobit životinja
 • Osiguranje od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji
 • Leader

Šumarstvo – Mjere:

 • Ulaganja u razvoj šumskog područja i poboljšanje održivosti šuma
 • Prevencija i sanacija štete nastale u šumama zbog šumskih požara, prirodnih katastrofa i katastrofalnih događaja
 • Ulaganja u nove šumarske tehnologije te u obradu i oglašavanje šumskih proizvoda
 • Šumsko-ekološke i klimatske usluge i očuvanje šuma

Obnavljanje, očuvanje i promicanje ekosustava

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (EFRR)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) jedan je od glavnih instrumenata europske kohezijske politike. Njegova je svrha ublažiti razlike u razinama razvoja europskih regija i smanjiti nerazvijenost regija u najnepovoljnijem položaju. Posebna pažnja treba se posvetiti regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije.

S obzirom na to da EFRR doprinosi strategiji Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast, mora se usredotočiti na prioritete navedene u toj strategiji. Glavni prioriteti su:

 1. Istraživanja i inovacije
 2. Informacijske i komunikacijske tehnologije („ICT”)
 3. Mala i srednja poduzeća (MSP)
 4. Promicanje gospodarstva s niskom emisijom ugljika

 

Korisnici programa:

Sredstva fonda mogu koristiti istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, škole, korporacije, trening centri, državna uprava, mala i srednja poduzeća, sveučilišta, udruge. Osim za njih, sredstva su dostupna i za javna tijela, neke organizacije privatnog sektora (osobito mala poduzeća), nevladine organizacije, volonterske organizacije. Također, mogu se prijaviti i strane tvrtke s bazom u regiji koja je pokrivena relevantnim operativnim programom, ali pod uvjetom da zadovoljavaju europska pravila javne nabave.